Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
trikaladay.gr / Τοπικά / Με 42 θεματα συνεδριάζει την επόμενη εβδομάδα το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικάλων

Με 42 θεματα συνεδριάζει την επόμενη εβδομάδα το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικάλων

Με 42 συνολικά θέματα συνεδριάζει την προσεχή Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 8 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:
Γενικά
1. Έκδοση ψηφίσματος περί απαλλαγής των ΟΤΑ Α’ Βαθμού & των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, από τον φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και Δικαιώματος κτηματολογίου

2. Λήψη απόφασης για την καταρχήν έγκριση λύσης της σύμβασης δωρεάς ακινήτου προς το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.)»

3. Επικαιροποίηση της αριθ.205/2009 Α.Δ.Σ για την κατ’ αρχήν αξιοποίηση των ποσοστών αντιπαροχής του Δήμου από τον ΟΕΚ του οικιστικού προγράμματος ΤΡΙΚΑΛΑ VI (Σωτήρα), στον Συνοικισμό Καρυών

4. Έγκριση Αδελφοποίησης του Δήμου Τρικκαίων με την πόλη Zonguldak της Τουρκίας

5. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας
Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

6. Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για εργαζόμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου Τρικκαίων

7. Αποδοχή αιτημάτων μετάθεσης επιμέρους δραστηριοτήτων της υπ’αριθ.10139/27-2-2015 σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και αναδόχου: «ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ.»
Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

8. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Κατασκευή Δημόσιων WC και αντικατάσταση αποχετευτικού δικτύου στο Δημοτικό κτίριο επί της οδού Τσιτσάνη (Περιφ. Ενότητα)».

9. Εξέταση ένστασης της Μαρίας Κούτσια, Αποστόλου Αδάμου και Ελευθερίου Γκουβέλη, αναδόχων μελετητών της μελέτης: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ»

10. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ »

11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του έργου «ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ

12. Εξέταση της αίτησης παράτασης μετά την λήξη προθεσμίας περαίωσης για το έργο: «ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»

13. Αποδοχή της υπ’αριθμ 14033/5-8-2015 Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία Διαδραστικού Χώρου με Θέμα την Προβολή του Έργου του ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ στην Δ.Ε. Κόζιακα του Δήμου Τρικκαίων», στα πλαίσια του Άξονα 4 «Εφαρμογή της Προσέγγισης Leader» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Τρικκαίων για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης υλοποίησης της πράξης αυτής μεταξύ της Αναπτυξιακής Τρικάλων Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. – ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε και του Δήμου Τρικκαίων (εξ αναβολής 19ης συνεδρίασης).

14. Αποδοχή της υπ. αριθμ.. 14033/5-8-2015 Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κατασκευή Ποδηλατικής Διαδρομής στην Αγροτική Ύπαιθρο του Δήμου Τρικκαίων – Σύνδεση του δάσους Φωτάδας με τον υγρότοπο στην Τ.Κ. Κεφαλόβρυσου», στα πλαίσια του Άξονα 4 «Εφαρμογή της Προσέγγισης Leader» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Τρικκαίων για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης υλοποίηση της πράξης αυτής μεταξύ Αναπτυξιακής Τρικάλων Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.- ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε και του Δήμου Τρικκαίων (εξ αναβολής 19ης συνεδρίασης).

15. Κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των δήμων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, (ΣΑΤΑ)

16. 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

17. 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

18. Τροποποίηση της αριθμ. 376/2012 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Τροποποίηση σχεδίου πόλης στην Π.Ε. «Πυργετός-Αμπελόκηποι» και στα Ο.Τ. Γ948 – Γ949-Γ950 (Ιδιοκτησίες Θεοδώρου Αθαν. Μπαλατσού και Κληρονόμων Αθανασίου Χρ. Μπαλατσού)».
Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

19. Έγκριση της αριθ. 161/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Εξέταση αίτησης του κ. Σουγκάρη Κωνσταντίνου του Μιχαήλ, περί συμψηφισμού υποχρεώσεων κληρονόμων του Σουγκάρη Μιχαήλ του Κωνσταντίνου και της Γλυκερίας

20. Συγκρότηση Ομάδας Έργου για την σύνταξη του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων

21. Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμου οικ. έτους 2015 (Απόφ. Ο.Ε.370/2015)

22. Έγκριση μείωσης διδάκτρων στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων (Απόφ. Ο.Ε. 367/2015)
Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

23. Τροπ/ση της υπ’ αρίθ. 385/2015 Α.Δ.Σ. και έγκριση της Έκθεσης διαχείρισης της κυκλοφορίας για την κίνηση οχήματος χωρίς οδηγό στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Citymobil2», μετά την έκδοση της υπ’αριθ.πρωτ.50308/7695 Υπουργικής απόφασης
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
24. Επιστροφή ποσού 211,40€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέν

25. Διαγραφή ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων και επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν

26. Παραγραφή των υποχρεώσεων έτους 2009 συνολικού ποσού 670.994,75€ του Δήμου Τρικκαίων προς τρίτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ.1του Ν.2362/95 (εξ αναβολής 19ης συνεδρίασης).
27. Έγκριση διαγραφής ποσών από συνδρομές ωφελούμενων παιδιών στα ΚΔΑΠ από χρηματικούς καταλόγους ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα

28. Έγκριση δαπάνης και την δέσμευση ποσού 5.000,00€ (ΠΑΥ 694 ) για εισφορά στο κέντρο έρευνας – Μουσείο Τσιτσάνη
Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας
29. Επιβολή προστίμου υπαίθριας διαφήμισης

30. Περιορισμοί βοσκής

31. Χορήγηση Παραγωγικών Αδειών Πωλητή Λαϊκών Αγορών

32. Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς
Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού
33. Παραχώρηση χρήσης του Υπαίθριου Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων (Φρούριο) στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΜΕΤΑΘΕΑΤΡΟ-(ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΕΧΝΗΣ)» για πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης.

34. Διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων για τον εορτασμό της Αυγουστιάτικης Πανσέληνου στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Τρικάλων (Φρούριο) στις 28 Αυγούστου 2015

35. Έγκριση της με αριθμ. απόφασης 19 /2015 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων», που αφορά την έκθεση παροχής γνώμης της επιτροπής καταστροφής άχρηστων υλικών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων.

36. «Έγκριση της με αριθμ. απόφασης 29 /2015 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων», που αφορά την έκθεση παροχής γνώμης της επιτροπής καταστροφής άχρηστων υλικών σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων
Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

37. Παράταση λειτουργίας των κοινωνικών δομών (Βρεφονηπιακών, Βρεφικών, Παιδικών Σταθμών, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το σχολικό έτος 2015 – 2016 με αντίστοιχη συνέχιση απασχόλησης για παροχή υπηρεσιών του προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου που καλύπτει τις ανάγκες των συγκεκριμένων κοινωνικών δομών

38. Απόφαση περί καθορισμού κριτήριων και μοριοδότηση των παιδιών για την επιλογή τους στα ΚΔΑΠ «O ΣΤΑΘΜΟΣ», ΚΔΑΠ «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ» 1ου Δημοτικού Σχολείου και ΚΔΑΠ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» 10ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Τρικκαίων

39. Συγκρότηση Επιτροπών για την επιλογή ωφελουμένων στις κοινωνικές δομές/ προγράμματα του Δήμου Τρικκαίων

40. Διόρθωση και Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 407/2014 απόφασης του Δ.Σ. ως προς τον καθορισμό των δικαιολογητικών για την εγγραφή παιδιών/ εφήβων/ ατόμων με αναπηρία στο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «O ΗΦΑΙΣΤΟΣ» του Δήμου Τρικκαίων

41. Έγκριση διαγραφής νηπίων στους Παιδικούς- βρεφονηπιακούς σταθμούς Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, ΣΤ¨ Ζ΄, Παλαιοπύργου, Ριζώματος, Μεγαλοχωρίου, Φαλώρειας & Μεγ.Καλυβίων, «ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ», «ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ», «ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ», «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», στα ΚΔΑΠ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», ΚΔΑΠ «Ο ΣΤΑΘΜΟΣ», ΚΔΑΠ «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ» και του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2014-2015
Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου

42. Τοποθέτηση 1Χ/Δ ΦΟΠ πριν το γήπεδο Δήμητρας προς Τελωνείο

Δες επίσης

Σήμερα η κηδεία του 39χρονου Αποστόλη Χαλβατζά που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην ε.ο Λάρσας-Τρικάλων

Σήμερα κηδεύεται ο 39χρονος Απόστολος Χαλβατζάς που βρήκε χθες  το θάνατο σε τροχαίο στη ε.ο ...

Αφήστε μια απάντηση