Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024
trikaladay.gr / Τοπικά / Προσλήψεις 20 ατόμων στον Δήμο Τρικκαίων – Δείτε τις ειδικότητες και τον χρόνο υποβολής αιτήσεων

Προσλήψεις 20 ατόμων στον Δήμο Τρικκαίων – Δείτε τις ειδικότητες και τον χρόνο υποβολής αιτήσεων

Στην πρόσληψη 20 ατόμων για κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων  αναγκών προχωρά ο Δήμος Τρικκαίων.

Ακολουθεί η προκήρυξη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μηνών.
Ο Δήμος Τρικκαίων ύστερα από την υπ’ αριθμ. 478/2023 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ0ΟΟΩΗ9-ΚΗΔ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 παρ.1 του Ν.3584/07
όπως ισχύει, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ΕΙΚΟΣΙ (20) άτομα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της
Διεύθυνσης Ανταποδοτικών Υπηρεσιών για την κάτωθι ειδικότητα:
Ειδικότητα Απαραίτητα Προσόντα
Αριθμός
Ατόμων
Χρονική
Διάρκεια
ΥΕ Εργατών
Καθαριότητας
(Οδοκαθαριστές)
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο
εδάφιο περ. στ΄ παρ.1 άρθρου 40 του Ν.
4765/2021). 20
Έως δύο
(2) μήνες
ΣΥΝΟΛΟ: ΕΙΚΟΣΙ: 20
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών
όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί
από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους
μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 και ότι ΔΕΝ έχουν το κώλυμα
υπέρβασης της 2μηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών ( άρθρο 2 παρ. 2
υπ.ιε Ν. 4765/2021) (χορηγείται από την υπηρεσία)
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
5. Όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση ανά ειδικότητα απαραίτητα προσόντα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να την
υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως στη διεύθυνση: Δήμος Τρικκαίων,
Ασκληπιού 18, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης
στον δικτυακό τόπο του Δήμου Τρικκαίων: www.trikalacity.gr στην ενότητα προκηρύξεις.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες, υπολογιζόμενες ημερολογιακά
και αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος και συγκεκριμένα από 16/11/2023 μέχρι και 20/11/2023.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος
του Δήμου Τρικκαίων, στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων www.trikalacity.gr και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΣΙΚΑΣ

Δες επίσης

Δήλωση Ηλία Βλαχογιάννη, για τον Ε-65

Αισθάνομαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος και δικαιωμένος για τη μικρή μου συμβολή στη συνολική μας προσπάθεια για ...