Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024
trikaladay.gr / Τοπικά / Προκήρυξη του Δήμου Τρικκαίων για την πρόσληψη 20 ατόμων

Προκήρυξη του Δήμου Τρικκαίων για την πρόσληψη 20 ατόμων

Στην πρόληψη 20 ατόμων προχωρά ο Δήμος Τρικκαίων για την κάλυψη ανγκών στον τομέ της καθαριότητας.
Πρόκειται για 20 θέσεις Υ.Ε οδοκαθαριστων.
Ακολουθεί η προκήρυξη
Για την σύναψησύμβασηςεργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνουδιάρκειαςέως δύο(2) μηνών.Ο Δήμος Τρικκαίων ύστερα από την υπ’ αριθμ.791/2022απόφασητηςΟικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΨΟΩΩΗ9-Ζ0Π)σύμφωνα με ταοριζόμενα στοάρθρο 116 τουΝ.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α ́) –Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»,τιςδιατάξεις του άρθρου206 παρ.1 του Ν.3584/07, όπωςισχύεικαι τιςδιατάξεις τηςπερ.ιε παρ.2 αρθρο 2 του Ν.4765/21,ανακοινώνει ότι θα προσλάβειΕΙΚΟΣΙ(20)άτομα,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικούδικαίου ορισμένου χρόνου,για τηναντιμετώπισηεποχικών καιπρόσκαιρων αναγκώντηςΔιεύθυνσης Ανταποδοτικών Υπηρεσιώνγια τις κάτωθι ειδικότητες:ΕιδικότηταΑπαραίτητα ΠροσόνταΑριθμόςΑτόμωνΧρονικήΔιάρκειαΥΕ Εργατών Καθαριότητας (οδοκαθαριστές)Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ ́ παρ.1 άρθρου 40 του Ν. 4765/2021).20Έως δύο(2) μήνεςΣΥΝΟΛΟ:ΕΙΚΟΣΙ:20Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ1.Αίτηση (χορηγείταιαπό την υπηρεσία).2.Φωτοαντίγραφο τωνδύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.3.Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικάπροσόντα διορισμού που προβλέπονταιγια τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 και ότι ΔΕΝέχουν το κώλυμα υπέρβασης της 2μηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών(άρθρο 2 παρ. 2υπ.ιεΝ. 4765/2021)(χορηγείται από την υπηρεσία)4.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουντηναίτησησυμμετοχήςκαι να την υποβάλουνμαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικάαποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]).Η αίτησησυμμετοχήςπρέπει

απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.Οι υποψήφιοι μπορούν νααναζητήσουν τοέντυποτηςαίτησηςκαι τηςυπεύθυνης δήλωσης στον δικτυακό τόπο του Δήμου Τρικκαίων: www.trikalacity.grστην ενότητα προκηρύξεις.Ηπροθεσμίαυποβολής των αιτήσεωνείναιπέντε(5) ημέρες, υπολογιζόμενες ημερολογιακάκαι αρχίζειαπό την επομένη τηςανάρτησης τηςπαρούσας στο χώροανακοινώσεων του δημοτικούκαταστήματοςκαι συγκεκριμένα από25.11.2022μέχρι και 29.11.2022.Η παρούσαανακοίνωσηθα αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων,στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίωνwww.trikalacity.grκαιστηΔΙΑΥΓΕΙΑ.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝΜΕ ΕΝΤΟΛΗΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΣΙΚΑΣ

Δες επίσης

Ευχαριστήριο για τη δημιουργία γηπέδου μπασκετ στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων

Ο Σύλλογος Διδασκόντων, οι μαθητές/-τριες και η Διευθύντρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων «Δωρόθεος Σχολάριος» ...