Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024
trikaladay.gr / Επιχειρηματικότητα / Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη προς τους Δήμους σε 36 ή 72 δόσεις – Η προθεσμία για τις αιτήσεις

Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη προς τους Δήμους σε 36 ή 72 δόσεις – Η προθεσμία για τις αιτήσεις

Μια σειρά οφειλές προς τους δήμους, όπως χρέη από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, τέλη καθαριότητας και φωτισμού, φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, κλήσεις της δημοτικής αστυνομίας, ακόμα και χρέη από τη χρήση οστεοφυλακίων στα δημοτικά νεκροαταφεία, μπορούν να ρυθμίσουν οι φορολογούμενοι σε 36 ή 72 δόσεις. Ταυτόχρονα μπορούν να αναβιώσουν παλαιότερες ρυθμίσεις των 120 δόσεων εφόσον είχαν ενταχθεί.

Υποβολή αιτήσεων

Τη σχετική δυνατότητα παρέχει διάταξη του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή, με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης των οφειλετών στη ρύθμιση, καθώς και οι οφειλές που εξαιρούνται. Οι αιτήσεις για την ένταξη στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθούν προς τον οικείο δήμο από την έναρξη εφαρμογής του νόμου και μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Οπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, «οι συνεχιζόμενες επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και του αυξημένου πληθωρισμού καθιστούν αναγκαία τη λήψη μέτρων για την διευκόλυνση των δημοτών. Για τον λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η θέσπιση ρύθμισης για οφειλές προς τους δήμους και της δυνατότητας αναβίωσης παλαιότερων ευεργετικών ρυθμίσεων».

Ειδικότερα:

 1. Οφειλές προς δήμους που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.11.2021 και έως την 1η.2.2023 μπορούν να ρυθμιστούν είτε σε 36 δόσεις με επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος 0,25%, ετησίως υπολογιζόμενο, είτε σε έως εβδομήντα δύο 72 δόσεις με επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον 1,5%, ετησίως υπολογιζόμενο.
 2. Βασικές προϋποθέσεις είναι:
  α) Ο οφειλέτης να μην είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές ή αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές στις ταμειακές υπηρεσίες των δήμων την 1η.11.2021 και επιπλέον να έχει καταβάλει όλες τις μηνιαίες δόσεις των ρυθμίσεων των 100 δόσεων, έως την ημερομηνία υπαγωγής στη νέα ρύθμιση, εφόσον είχε υπαχθεί σε αυτές.
  β) Ο οφειλέτης να έχει υποβάλλει όλες τις δηλώσεις εισοδήματος για την τελευταία πενταετία μέχρι την 31η.12.2022.
  γ) Ο οφειλέτης κατά τον χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.
 3. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής δόσης ανέρχεται σε 30 ευρώ.
 4. Σε περίπτωση ένταξης στη νέα ρύθμιση ισχύουν όλα τα ευεργετήματα, όπως η χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας και η αναστολή της συνέχισης της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί των οφειλών που ρυθμίζονται.
 5. Μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων και οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.11.2021 και είναι ενταγμένες σε εξυπηρετούμενες κατά την 1η.2.2023 πάγιες ρυθμίσεις, εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν αποκλειστικά τέτοιες οφειλές.
 6. Προκειμένου ο οφειλέτης να ενταχθεί στη νέα ρύθμιση εάν έχει λοιπές αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχει εντάξει σε άλλη ενήμερη ρύθμιση δόσεων τμηματικής καταβολής, υποχρεούται εντός μηνός από την επικύρωση της ένταξης, να τις ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δοσεων.
 7. Εξαιρούνται από τη ρύθμιση όσες οφειλές δεν μπορούν να υπαχθούν σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή η ρύθμισή τους απαγορεύεται από άλλους νόμους.
 8. Ρυθμίσεις που απωλέσθηκαν ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 1η.2.2023, δύνανται να αναβιώσουν με πληρωμή δύο δόσεων έως τις 31η.7.2023, δηλαδή της τρέχουσας δόσης και μίας επιπλέον που αποσβένει παλαιές υποχρεώσεις με σειρά παλαιότητας.
 9. Ποσά που έχουν καταβληθεί ως υπερείσπραξη αποσβένουν τις παλαιότερες δόσεις με σειρά παλαιότητας. Το ύψος εκάστης των ανεξόφλητων, μετά την επανένταξη και τη διενέργεια των αποσβέσεων, δόσεων της απολεσθείσας ρύθμισης με ημερομηνία λήξης πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης, διαμορφώνεται κατόπιν επιβάρυνσης της δόσης με τον τόκο εκπρόθεσμης καταβολής ο οποίος υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη ληξιπρόθεσμη έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης.
 10. Η αναβίωση πραγματοποιείται με όλα τα ευεργετήματα των ρυθμίσεων αυτών, όπως ισχύουν για κάθε ρύθμιση.

 

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Δες επίσης

Πρόσκληση του Επιμελητηρίου σε Τρικαλινούς επιχειρηματίες για συμμετοχή στην ΔΕΘ

Το Επιμελητήριο Τρικάλων ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του για τη διοργάνωση συμμετοχής με περίπτερο στην ...