Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024
trikaladay.gr / Τοπικά / Παρατείνεται η προθεσμία εγγραφών στα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία

Παρατείνεται η προθεσμία εγγραφών στα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία

«Δημοτικά-Νηπιαγωγεία: Παρατείνεται η προθεσμία εγγραφών των
μαθητών μέχρι και τις 27 Μαρτίου».
Α. Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-25
Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό
έτος 2024-2025 Παρατείνεται η προθεσμία της υποβολής των αιτήσεων εγγραφής των
μαθητών/τριών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία της χώρας για το σχολικό έτος 2024-2025,
μέχρι και την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024
Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2024-2025, θα φοιτήσουν μαθητές/τριες που
έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις
του άρθρου 34 του ν. 4704/2020 (Α’133). Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται
μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των
τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-
25, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2020 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν
όλες τις αιτήσεις προνηπίων που έχουν γεννηθεί κατά τη διάρκεια του έτους αυτού.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020/8-5-2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ,
οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας γίνονται μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr) με υποβολή ηλεκτρονικής
αίτησης εγγραφής.
Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το
Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους,
σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Β. Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-25
Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών που φοιτούν για πρώτη φορά στην
Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2024-2025, Παρατείνεται η
προθεσμία της υποβολής των αιτήσεων εγγραφής των μαθητών/τριών στα Δημοτικά
Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2024-2025, μέχρι και την Τετάρτη 27 Μαρτίου
2024. Κατά το σχολικό έτος 202-2025 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν
οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2018 έως και 31-12-2018.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των
μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του
Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω
του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘΑ (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).
β. Βιβλιάριο Υγείας του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο
αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό
Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 7 του Π.Δ 79/2017 (Α’ 109), όπως
τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α’ 25).
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή. σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ.
Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ (Α.Δ.Υ.Μ.)
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του/της
μαθητή/τριας. Οι αιτήσεις εγγραφής να υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στο σχολείο
που ανήκουν οι μαθητές/τριες σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας (άρθρο 5 ΠΔ
79/2017 (Α’ 109) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4559/2018 (Α’ 142).
ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για
την εγγραφή στο Δημοτικό. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού
φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον
γονέα ή τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας για την εγγραφή του/της στο Δημοτικό. Η
Βεβαίωση Φοίτησης δύναται να εκδίδεται και ηλεκτρονικά μέσω της ΕΨΠ (gov.gr) (KYA με
αρ. 520/2024 (ΦΕΚ 658 Β’).

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙ. Π. Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δες επίσης

Συνεχίζεται στην οδό Οθωνος η ανάπλαση στις όχθες του Ληθαίου

Με το επόμενο τμήμα της οδού Οθωνος, συνεχίζονται οι εργασίες για την πολύ σημαντική «Ανάπλαση ...