Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021
trikaladay.gr / Άρθρα / 4 Οκτωβρίου 1974: Η Ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας

4 Οκτωβρίου 1974: Η Ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας

Γράφουν:

Νικόλαος Ιωαν. Παπαγεωργίου

Παναγιώτης Κων. Νταλούκας

Ιδεολογία, Αρχές και Αξίες της Παράταξης που μπορούν να χαρακτηρισθούν ως:

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ, ΧΑΡΤΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ, ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΝΥΚΑ

 

Γιορτάσαμε στο προεδρικό μέγαρο την αποκατάσταση της δημοκρατίας.  Γιορτάζουμε τούτες τις μέρες την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Δυστυχώς καμία αναφορά στον Κωνσταντίνο Καραμανλή που αποκατέστησε την δημοκρατία στην πρώτη γιορτή. Ελάχιστη έως ανύπαρκτη η αναφορά στον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη.

Ιδού μερικά  αποσπάσματα απ’ την ιδρυτική διακήρυξη, όπως δημοσιεύθηκan στις 29 Σεπτεμβρίου 1974 σε εφημερίδες της εποχής:

 

Τὸ μέγα θέμα τῆς ἐποχῆς μας εἶναι ἡ δημοκρατία. Ὅλοι μιλοῦν περὶ δημοκρατίας, ὀλίγοι ὅμως τὴν καταλαβαίνουν καὶ ὀλιγώτεροι ἔχουν τὴ θέληση καὶ τὴν ἱκανότητα νὰ τὴν ἐφαρμόζουν.

Ἀπὸ τὶς 140 χῶρες ποὺ ὑπάρχουν στὸ κόσμο, μόνον 19 ἔχουν πραγματικὴ δημοκρατία. Τοῦτο σημαίνει ὅτι αὐτὸ τὸ θαυμάσιο καὶ εὐαίσθητο πολίτευμα εἶναι δύσκολο στὴν ἐφαρμογή του. Καὶ προϋποθέτει εἰδικὲς συνθῆκες, χωρὶς τὶς ὁποῖες δὲν ἠμπορεῖ νὰ ἀνθίση καὶ νὰ καρποφορήση.

Δημοκρατία θὰ ἤθελαν νὰ ἔχουν ὅλοι οἱ λαοί. Ἀλλὰ δὲν τὴν ἔχουν παρὰ μόνο ἐκεῖνοι πού, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν συνειδητοποίηση τῶν προτερημάτων της, σέβονται καὶ τοὺς ὅρους τῆς λειτουργίας της.

Ἡ Νεωτέρα Ἑλλὰς υἱοθέτησε τὴν δημοκρατία ὡς σύστημα διακυβερνήσεως. Καὶ ἦτο φυσικόν, ἀφοῦ γεννήθηκε στὸν τόπο μας. Ἐλειτούργησε ὅμως ἀτελῶς καὶ παρουσίασε συχνὲς καὶ μακρὲς διαλείψεις. Ἀλλεπάλληλα ὑπῆρξαν τὰ κινήματα, οἱ ἐπαναστάσεις, οἱ δικτατορίες, οἱ μεταπολιτεύσεις, οἱ ἐμφύλιοι πόλεμοι. Ἀντιθέτως ὀλίγες καὶ βραχεῖες ὑπῆρξαν οἱ περίοδοι τῆς δημοκρατικῆς διακυβερνήσεως τῆς χώρας – φωτεινὰ διαλείμματα στὴν ταραγμένη ἱστορία τῆς συγχρόνου Ἑλλάδος.

Ἂν δὲν ἐλειτούργησε ὁμαλὰ ἡ δημοκρατία στὴν Ἑλλάδα, αὐτὸ ὀφείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι ἔλειψαν ἢ δὲν μπόρεσαν νὰ δημιουργηθοῦν οἱ ὄροι τῆς ὑπάρξεώς της. Οἱ ὄροι δὲ αὐτοὶ εἶναι τὸ ἤπιο πολιτικὸ κλίμα, τὰ ἥμερα πολιτικὰ ἤθη καὶ θεσμοὶ ποὺ νὰ προσαρμόζωνται στὶς ἰδιαίτερες συνθῆκες τοῦ τόπου μας.

Οἱ Ἕλληνες ἔχουν τὴν γεύση ὅλων τῶν πολιτικῶν καταστάσεων. Γεύση τόσο πικρή, ποὺ νὰ μὴ συγχωρῆ καινούργια σφάλματα καὶ πλάνες. Ἤδη εἰσερχόμεθα σὲ νέα περίοδο τῆς ἐθνικῆς μας ζωῆς. Καὶ ὀφείλουμε, μὲ τὴν πείρα τοῦ παρελθόντος, νὰ δημιουργήσουμε τὶς ἀναγκαῖες προϋποθέσεις γιὰ νὰ ἀποκτήσωμε, ἐπὶ τέλους, μίαν ὑγιᾶ καὶ βιώσιμη δημοκρατία.

Ἂν δὲν ἀξιοποιήσωμε τώρα τὴν μοναδικὴ αὐτὴν εὐκαιρία, ματαίως θ’ ἀναζητοῦμε ἄλλη στὸ μέλλον. Ἡ πρώτη πάντως φάση δικαιολογεῖ αἰσιοδοξία.

Ἐγγίζει, πράγματι, τὰ ὅρια τοῦ πολιτικοῦ θαύματος αὐτὸ ποὺ μὲ τὴν συμπαράσταση τοῦ λαοῦ συνέβη στὴν Ἑλλάδα, μέσα στοὺς δύο τελευταίους μῆνες. Διότι ἡ μετάβαση ἀπὸ τὴν δικτατορία στὴν ἐλευθερία ἔγινε μὲ τρόπον ἀνώδυνο, ἐνῶ πολλοὶ ἀνέμεναν ὅτι θὰ γίνη μὲ τρόπον αἱματηρό, μὲ ἀδελφοκτόνο σπαραγμό. Πολλοὶ ἐπίσης ἐπίστευαν ὅτι θὰ ἦταν βραδεῖα καὶ ὀδυνηρὰ ἡ ἀποδιοργάνωση τοῦ μηχανισμοῦ τῆς τυραννίας καὶ ἡ διαδικασία γιὰ τὴν ἐπάνοδο στὴν δημοκρατία. Καὶ ὅμως καὶ αὐτὸ ἔγινε μέσα στοὺς δύο αὐτοὺς μῆνες.

Τὸ σπουδαῖο ὅμως αὐτὸ ἔργο, ποὺ συνετελέσθη ταχύτατα καὶ μεθοδικά, δὲν σημαίνει ὅτι ἔλυσε κατὰ κάποιο τρόπον ἀσφαλῆ καὶ μόνιμο τὸ πρόβλημα τῆς ἑλληνικῆς δημοκρατίας. Κίνδυνοι ὑπάρχουν πάντοτε. Καὶ θ’  ἀπαιτηθῆ ἡ ἐπαγρύπνηση ἀλλὰ καὶ ἡ συσπείρωση τοῦ λαοῦ σὲ ἰσχυροὺς πολιτικοὺς σχηματισμούς, ἱκανοὺς νὰ προστατεύσουν τὴν δημοκρατία, ὄχι μόνον ἀπὸ τὸν κομμουνισμὸ καὶ φασισμό, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ αἴτια ποὺ προκάλεσαν στὸ παρελθὸν τὴν πτώση της.

Γι’ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν ἐθνικὸ σκοπὸ ἐθεώρησα καθῆκον μου νὰ δημιουργήσω μίαν εὐρεία καὶ ζωντανὴ πολιτικὴ παράταξη – τὴν Νέα Δημοκρατία.

……………………………………………………………..

Ἡ παράταξη τῆς Νέας Δημοκρατίας συγκροτεῖτε ἀπὸ ἔμπειρες καὶ ὑγιεῖς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ νέες προοδευτικὲς καὶ ριζοσπαστικὲς πολιτικὲς δυνάμεις συντονισμένες στὸν ἴδιο σκοπό.

…………………………………………………………………………

Ἡ παράταξη τῆς Νέας Δημοκρατίας ζητεῖ γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῶν σκοπῶν της τὴν συνεργασία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ ἰδιαίτερα τῆς νέας γενιᾶς.

Καὶ ὑπόσχεται:

-Ὅτι θὰ ὑπηρετῆ πάντα καὶ μόνο τὰ ἀληθινὰ συμφέροντα τοῦ ἔθνους, ποὺ βρίσκονται πέρα καὶ πάνω ἀπὸ τὶς παραπλανητικὲς ἐτικέτες τῆς Δεξιᾶς, τοῦ Κέντρου καὶ τῆς Ἀριστερᾶς.

-Ὅτι θὰ θεωρῆ πάντα ὅλους τους Ἕλληνες ὄχι μόνο ἴσους ἀπέναντι τῶν νόμων, ἀλλὰ καὶ μὲ ἴσα δικαιώματα ἀπέναντι τῶν βιωτικῶν εὐκαιριῶν καὶ τῶν δυνατοτήτων ποὺ διανοίγει ὁ πολιτικός, οἰκονομικὸς καὶ κοινωνικὸς βίος.

-Ὅτι θὰ ἀφιερώση ὅλες τὶς δυνάμεις – τὴν πείρα, τὶς γνώσεις καὶ τὸν ἐνθουσιασμὸ τῶν παλαιότερων καὶ τῶν νεωτέρων στελεχῶν – γιὰ τὴν ταχύρρυθμη ἀνάπτυξη τῆς Ἑλλάδος σὲ ὅλους τους τομεῖς.

…………………………………………………………………………………..

-Ὅτι θὰ ἀνανεώνεται διαρκῶς ἀπὸ τὶς νέες δυνάμεις τῆς χώρας, τὶς ὁποῖες θεωρεῖ πάντα προνομιοῦχες, γιατί ἐμφανίζουν ἀμεσώτερα τὸν παλμὸ τῆς ἐποχῆς μας.

………………………………………………..……………………….

-Ὅτι δὲν θὰ φεισθῆ κόπων καὶ θυσιῶν γιὰ νὰ καταστήσει τὴν Ἑλλάδα ἰσχυρὴ καὶ ἀπρόσβλητη. Μὲ ἐκσυγχρονισμένες τὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις ἡ ἀνεξαρτησία τῆς Ἑλλάδος θὰ κατοχυρωθῆ. Καὶ θὰ εἶναι σεβαστὴ ἀπὸ ὅλους………………………………….. ……………………….

Καλῶ ὅλους ἐκείνους ποὺ συμμερίζονται τὴν ἀγωνία καὶ τὶς ἐλπίδες μου γιὰ τὸ μέλλον, ὅλους ἐκείνους ποὺ διακαίονται ἀπὸ τὸ πόθο μιᾶς πολιτικῆς ἀναγεννήσεως, νὰ συστρατευθοῦν μαζί μας. Καὶ ἀπευθυνόμενος ἰδιαίτερα πρὸς τοὺς νέους, τοὺς καλῶ νὰ ἀποτελέσουν τὴν πρωτοπορία σὲ αὐτὴν τὴν ἐξόρμηση τῆς ἐθνικῆς δημιουργίας. Γιὰ μία ὑπερήφανη καὶ εὐτυχισμένη Ἑλλάδα!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Σημείωση – πρόταση:  Κύριοι κύριοι ταγοί όλων των αποχρώσεων πάρτε τα κατά την κρίση σας κομμάτια της διακήρυξης και εφαρμόστε τα απαρεγκλίτως.

Μεγάρχη – Δροσερό 13 Οκτωβρίου 2021.

Δες επίσης

Ολίγα περί εξοπλισμών

Του Νικολάου Ιωάν. Παπαγεωργίου Ὁ ἕνας κλέβει ὄρνιθες καὶ σκάφη γιὰ ψωμὶ κι ὁ ἄλλος ...