Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024
trikaladay.gr / Τοπικά / 3 εκατ. ευρώ από την περιφέρεια Θεσσαλίας για αποκατάσταση του οδικού δικτύου της Π.Ε Τρικάλων

3 εκατ. ευρώ από την περιφέρεια Θεσσαλίας για αποκατάσταση του οδικού δικτύου της Π.Ε Τρικάλων

Έγκριση διάθεσης πίστωσης στο ποσό των 3.000.000,00 Ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου με Κ.Α. 2023ΝΠ81700062 (MIS 5217084) της ΣΑNΠ 817 και τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “DANIEL” ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ, ΠΥΛΗΣ & ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ», του υποέργου 1 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “DANIEL” ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ, ΠΥΛΗΣ & ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ», για τη δημοπράτηση του.

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 • Του Ν 3669/2008 «Κύρωση και κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».
 1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
 3. Του Ν. 3871/2010 “Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη”.
 4. Του Π.Δ 129/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 5. Του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42),αρμοδιότητας των Περιφερειών.»
 6. Του Ν. 4270/2014 “Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις.
 7. Την λοιπή Νομοθεσία και τις σχετικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους κλπ που ισχύουν για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών.
 8. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 9. Τις διατάξεις του Ν.4635/2019, μέρος ΙΗ’ και περιλαμβάνει τα άρθρα από το 118 έως και το άρθρο 141 «Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης».

Και αφού λάβαμε υπόψη:

 1. Την με Α.Π. 8104/26.04.2024, ΣΑΝΠ 817 ΤΡΟΠ. 0, (ΑΔΑ: 9ΟΖΚΗ-95Ω), που περιλαμβάνει που περιλαμβάνει το έργο του θέματος.
 2. Την με Α.Π. 100411/22.02.2024 (ΑΔΑ: 6ΡΦ67ΛΡ-ΨΚΙ) 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης.
 3. Το με Α.Π. 150152/26.03.2024 (ΑΔΑΜ: 24REQ014468972) αίτημα έγκρισης διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Τρικάλων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εγκρίνουμε τη διάθεση πίστωσης στο ποσό των 3.000.000,00 Ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου με Κ.Α. 2023ΝΠ81700062 (MIS 5217084) της ΣΑNΠ 817 και τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “DANIEL” ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ, ΠΥΛΗΣ & ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ», του υποέργου 1 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “DANIEL” ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ, ΠΥΛΗΣ & ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ», για τη δημοπράτηση του.

Η διάθεση της χρηματοδότησης θα γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. και του Δημοσίου Λογιστικού, ύστερα από σχετικό αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας και λαμβάνοντας πάντα υπόψη την εγκεκριμένη ετήσια πίστωση του έργου, την χρηματοδότηση της ΣΑΝΠ 817 και την πορεία υλοποίησης του έργου.

Τελικός Δικαιούχος είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Τρικάλων.

Υπόλογο διαχειριστή ορίζουμε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΕΤΑΣ

Δες επίσης

Διακοπή κυκλοφορίας σε δρόμο των Τρικάλων την Τρίτη 18/6

Διακοπή κυκλοφορίας και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδούς της πόλης των Τρικάλων λόγω εκτέλεσης εργασιών ...