Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021
trikaladay.gr / Υγεία / Με ποιους ξεκινάει η τρίτη δόση – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα
ÏõñÝò áðü ðïëßôåò ðïõ Ý÷ïõí êëåßóåé ñáíôåâïý ãéá ôï åìâüëéï Ýîù áðü ôï åìâïëéáóôéêü êÝíôñï ôïõ Ðåñéóôåñßïõ ôçí ÔåôÜñôç 5 ÌáÀïõ 2021. Ïé ïõñÝò ó÷çìáôßóôçêáí ëüãù ôçò êáèõóôÝñçóçò ðïõ õðÞñîå óôç äéáäéêáóßá ôïõ åìâïëéáóìïý åîáéôßáò ðñïâëçìÜôùí óôï ßíôåñíåô. Óýìöùíá ìå ôïí êüóìï, ôùí ïðïßùí ôá ñáíôåâïý Ý÷ïõí êáèõóôåñÞóåé ðåñéóóüôåñï áðü ìéá þñá õðÞñîáí ðñïâëÞìáôá óôï ßíôåñíåô ôïõ åìâïëéáóôéêïý êÝíôñïõ ìå áðïôÝëåóìá íá ÷ñåéáóôåß íá ðåñéìÝíïõí áñêåôÜ. (EUROKINISSI/ÂÁÓÉËÇÓ ÑÅÌÐÁÐÇÓ)

Με ποιους ξεκινάει η τρίτη δόση – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Στην καθιερωμένη ενημέρωση των συντακτών Υγείας για την πορεία των εμβολιασμών στη χώρα, η κ. Μαρία Θεοδωρίδου, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού, και ο Μάριος Θεμιστοκλέους, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αναφέρθηκαν στην πορεία των εμβολιασμών στη χώρα και στη χορήγηση της τρίτης δόσης.

Η κ. Θεοδωρίδου, αναφερόμενη στην ενισχυτική δόση είπε πως οι στόχοι της χορήγησης τρίτης δόσης είναι αφενός για άτομα που δεν ανταποκρίθηκαν στον πρωτογενή εμβολιασμό, και αφετέρου για να ενισχυθεί το επίπεδο των αντισωμάτων σε περιπτώσεις που αυτά έχουν μειωθεί.

Η Εθνική Επιτροπή είχε γνωμοδοτήσει υπέρ της τρίτης δόσης για τις ευάλωτες ομάδες, όπως οι μεταμοσχευμένοι, οι νεφροπαθείς, οι νοσούντες με καρκίνο, οι πάσχοντες με χρόνια νοσήματα, κ.α.

Στις 14 Σεπτέμβρη ανοίγει η πλατφόρμα

Όπως ανέφερε ο κ. Θεμιστοκλέους η πλατφόρμα για τους ανοσοκατεσταλμένους θα ανοίξει τις 14 Σεπτέμβρη, ενώ από τις 13 Σεπτέμβρη θα λάβουν μήνυμα υπενθύμισης στο κινητό της.

Σύμφωνα με όσα έχουν ήδη συζητηθεί στην Επιτροπή θα ακολουθήσει ο εμβολιασμός των ατόμων που διαμένουν σε δομές φροντίδας αλλά και όσων είναι άνω 60 ετών.

Ακόμα εξετάζεται η χορήγηση τρίτης δόσης εμβολίου στους άνω των 60 ετών, αλλά και στους υγειονομικούς.

Η προτεραιοποίηση των εμβολιασμών δεν γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια του πρώτου διαστήματος που υπήρχε έλλειψη εμβολίου, και τα χρονικό διάστημα ανάμεσα στις κατηγορίες πολιτών που εμβολιάζονται θα είναι πιο σύντομο από ότι στην αρχή

Για τον εμβολιασμό των παιδιών

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας έχει δημοσιεύσει απαντήσεις σε συχνούς προβληματισμούς γονέων σχετικά με τον εμβολιασμό των παιδιών.

Η ίδια αναφέρθηκε για ακόμα μία φορά στον λόγο για να εμβολιαστούν τα παιδιά, που όπως είπε είναι η δική τους προστασία σωματική και ψυχολογική αλλά και η θωράκιση των σχολικών και εξωσχολικών δραστηριοτήτων.

Ένας άλλος λόγος είναι η μείωση της διασποράς του ιού στην κοινότητα. Ακόμα, η μείωση των πιθανοτήτων να εμφανιστούν νέες μεταλλάξεις.

Καθοριστικό ρόλο για τον εμβολιασμό των ανηλίκων έχουν οι γονείς, οι οικογενειακοί γιατροί αλλά και οι ίδιοι οι έφηβοι.

Σε σχέση με τις έγκυες

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ έχουν νοσηλευτεί συνολικά 29 έγκυες σε ΜΕΘ από την αρχή της πανδημίας, ενώ δύο δυστυχώς έχουν καταλήξει. Η αρχική σύσταση για εμβολιασμό των εγκύων ξεκίνησε μετά από μεγάλες αριθμητικά μελέτες που αφορούν τον εμβολιασμό κατά την κύηση.

Η τελευταία μελέτη συστήνει εμφατικά τον εμβολιασμό των εγκύων μετά και την επικράτηση της μετάλλαξης Δέλτα και αναφέρεται στις πρώτες 20 εβδομάδες. Όπως επεσήμανε ο εμβολιασμός είναι ασφαλής και συστήνεται από τα πρώτα στάδια της κύησης.

 

 

in.gr

Δες επίσης

Εμβόλιο Pfizer – ΗΠΑ: “Όχι” στη χορήγηση τρίτης δόσης στο σύνολο του πληθυσμού

Η συμβουλευτική επιτροπή της υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ψήφισε σήμερα κατά της έγκρισης της ...