Τετάρτη, 26 Φεβρουάριος 2020
trikaladay.gr / Τοπικά / Προσλήψεις 16 συμβασιούχων στο Δήμο Τρικκαίων. Δείτε τις θέσεις και τις ειδικότητες

Προσλήψεις 16 συμβασιούχων στο Δήμο Τρικκαίων. Δείτε τις θέσεις και τις ειδικότητες

Στην πρόσληψη 16 ατόμων για κάλυψη εποχικών αναγκών προχωρά ο Δήμος Τρικκαίων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μηνών. Ο Δήμος Τρικκαίων ύστερα από την υπ’ αριθμ.483/2019 Α.Δ.Σ.(ΑΔΑ:6ΚΝΛΩΗ9- ΜΓΥ), και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄) – Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΔΕΚΑΕΞΙ (16) άτομα, για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα για τις κάτωθι ειδικότητες: Ειδικότητα – Απαραίτητα Προσόντα Απαιτούμενος Αριθμός ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων Επικαθήμενων (Γ΄+Ε΄ Κατηγορίας, Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 2 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Γ΄ Κατηγορίας, Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 2 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Γ΄ Κατηγορίας, Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 3 ΔΕ Ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης ή συντηρητής : Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, 1ης ή 2ης ή 3ης ή 4ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1 ης ομάδας Α΄ Ειδικότητας του π.δ.108/2013 ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβόλων σωλήνων & επιγραφών Γ΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013 1 ΔΕ Χειριστές Μηχανήματος Έργου (καλαθοφόρο): α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Γ’ τάξη Β’ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α’ ειδικότητας 2 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 & όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου (ΣΑΡΩΘΡΟ): α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι’ τάξη Γ’ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α ‘ ειδικότητας 4 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 & όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και δ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας 1 ΥΕ Εργάτες – Συνοδοί Απορριμματοφόρων : (Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα ( άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/1997) 6 ΣΥΝΟΛΟ: 16 Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανωτέρω θέσεις είναι από την ανάληψη καθηκόντων μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των διοριστέων της 3Κ/2018 ανακοίνωσης του ΑΣΕΠ και όχι πέραν των δύο (2) μηνών Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία). 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 και ότι ΔΕΝ έχουν το κώλυμα υπέρβασης της 2μηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών [όπως αναλυτικά αναφέρεται στο (άρθρ. 21 παρ. 2 Ν. 2190/1994)] (χορηγείται από την υπηρεσία) 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 5. Όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά και τους απαραίτητους τίτλους σπουδών. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος και συγκεκριμένα από 27/9/2019 μέχρι και 1/10/2019, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία του Δήμου Τρικκαίων, Τμήμα Προσωπικού & Οργάνωσης (Δ/νση: Ασκληπιού 1

Δες επίσης

Επιτέλους εδέησε ο Δήμος Τρικκαίων να φτιάξει τα πεζοδρόμια και τους δρόμους στο κέντρο της πόλης

Επιτέλους ο Δήμος Τρικκαίων αποφάσισε να ασχοληθεί και με τα θεματα καθημερινότητας. Με χαρά διαβάζουμε ...