Πέμπτη, 2 Απρίλιος 2020
trikaladay.gr / Τοπικά / Καταγγελίες για παράνομους ηλεκτρολόγους και υδραυλικούς στο Ν. Τρικάλων

Καταγγελίες για παράνομους ηλεκτρολόγους και υδραυλικούς στο Ν. Τρικάλων

Σοβαρές είναι οι καταγγελίες που μετέφεραν χθες δια του Ράδιο Σταγών μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων Υδραυλικών και Ηλεκτρολόγων.

Οι κκ. Νιαβής , Ζάχος και Βαλομάνδρας θεωρούν μάστιγα την ενασχόληση αρκετών μη αδειούχων συναδέλφων τους,  με το επάγγελμά τους.

Για τον λόγο αυτό σήμερα θα συναντηθούν με τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας για να ζητήσουν την άμεση παρέμβαση , ώστε να σταματήσει αυτό το φαινόμενο.

Μάλιστα θα του επιδώσουν το κάτωθι υπόμνημα που αναλύει ακριβώς την κατάσταση.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Προς Αστυνομικό Τμήμα Καλαμπάκας

Θέμα: Νομοθεσία και αίτημα παρέμβασης της αστυνομίας σύμφωνα με τον ΑΝ501/37 και την

ισχύουσα νεότερη νομοθεσία.

Κύριε Διοικητά

Στο πλαίσια της σημερινής συνάντησης, καταρχάς παρατίθενται σχετική ισχύουσα νομοθεσία περί νομίμου και ασφαλούς άσκησης του επαγγέλματος :

ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Παρακαλείσθε άμεσα για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3982/11ΦΕΚ143Α αλλά και από τα κατ’ εφαρμογή του νομού Π.Δ

Σας παραθέτουμε διατάξεις του νόμου χρήσιμες για την Περιφέρεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ Ν.3982/11

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 11

Έλεγχος ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών

  1. Για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και γενικότερα των αποδεκτών των υπηρεσιών που παρέχονται από τους ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα του άρθρου 3, οι πάροχοι

των αντίστοιχων υπηρεσιών ελέγχονται για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται είτε αυτεπάγγελτα είτε κατά την εξέταση καταγγελιών από αποδέκτες υπηρεσιών

είτε ύστερα από ατύχημα.

  1. Στους ανωτέρω ελέγχους συμπεριλαμβάνονται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4483/1965 (Α’ 118), όπως αυτός ισχύει.
  2. ΟΙ ως άνω έλεγχοι διενεργούνται από διμελή όργανα που συγκροτεί η αρμόδια υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παρ. 1 της Περιφέρειας στην οποία παρασχέθηκε η ελεγχόμενη υπηρεσία. Τα προσόντων μελών των ως άνω οργάνων ελέγχου είναι τα ίδια με αυτά των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής αντίστοιχης ειδικότητας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πρόσωπα με τα παραπάνω προσόντα θα πρέπει τα μέλη του οργάνου ελέγχου να κατέχουν τουλάχιστον τίτλο Σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ ειδικότητας

συναφούς με την προς εξέταση δραστηριότητα και το έργο τους να επικρούεται από την παρουσία εμπειρογνώμονα, ο οποίος ορίζεται από τον οικείο Περιφερειάρχη, ύστερα από πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος ή της οικείας επαγγελματικής ομοσπονδίας.

  1. Για την διενέργεια ελέγχου ύστερα από καταγγελία, απαιτείται η καταβολή από τον καταγγέλλοντα παραβόλου ύφους 100 ευρώ, το οποίο κατατίθεται στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό της

Περιφέρειας της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και τη σύνταξη της αντίστοιχης έκθεσης, εάν η καταγγελία αποδειχθεί βάσιμη, το ανωτέρω παράβολο επιστρέφεται στον καταγγέλλοντα και, αναλόγως, επιβάλλονται οι

προβλεπόμενες στο άρθρο 12 κυρώσεις.

Άρθρο 12 Κυρώσεις

  1. Η άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 3 κατά την παράβαση του άρθρου 4 παρ. 1, και η παροχή υπηρεσιών κακής ποιότητας, όπως αυτό αποδεικνύεται

μετά από έλεγχο, που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 11, επισύρει διοικητικές κυρώσεις και ειδικότερα προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας ή και επιβολή προστίμου ύψους από 1.000 ευρώ έως και 10.000 ευρώ. Τα κριτήρια και η διαδικασία επιβολής των εν λόγω κυρώσεων θα καθοριστούν με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

ΑΝ: 501/37

Τέλος, συνεχίζει σε εφαρμογή του Ν.6422/34 συνεχίζει να ισχύει ο αναγκαστικός νόμος 501/37, ο οποίος ορίζει την παρέμβαση των αστυνομικών αρχών σε όσους ασκούν παρανόμως άνευ άδειας κλπ. Το

επάγγελμα του ηλεκτρολόγου και υδραυλικού.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω Παρακαλείσθε θερμά να προβείτε σε συστάσεις σε όσους παρανόμως ασκούν

το επάγγελμα σε παράβαση των ανωτέρω.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ μας μάχεται για την υπεράσπιση των έννομων συμφερόντων των μελών του, και η πολιτεία και οι αρχές πρέπει και οφείλουν να προστατέψουν αλλά και να κινηθούν σύμφωνα με τη νομοθεσία. Και επειδή θεωρούμε ότι η πρόληψη είναι καλύτερη Παρακαλείσθε άμεσα να προχωρήσετε σε αυστηρές συστάσεις σε όσους καταγγελθούν και διαπιστώσετε ότι ασκούν παράνομα το επάγγελμα.

Δες επίσης

Ευχαριστήρια επιστολή του Αστυνομικού Διευθυντή Τρικάλων προς τον Αντιπεριφερειάρχη Χρ .Μιχαλάκη