Κυριακή, 29 Μάρτιος 2020
trikaladay.gr / Τοπικά / Διαψεύδει τα περί παραίτησής του ο Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων Σεραφείμ

Διαψεύδει τα περί παραίτησής του ο Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων Σεραφείμ

Διαψεύδει τα σενάρια που κυκλοφόρησαν τον τελευταίο καιρό με αφορμή την μονιμοποίηση της Μητρόπολης Τρίκκης και Σταγών, για παραίτησή του ο Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ.Σεραφείμ
Οπως αναφέρει σε επιστολή του «Προς τους Εντιμότατους Άρχοντες-Τόν Εύσεβή Κλήρο-Τούς Όσιοτάτους Μοναχούς και Μοναχές και τόν Φιλόχριστο Λαό της Θεοώστου Επαρχίας.
«Καθήκον επιβεβλημένον τοΰ Επισκόπου τυγχάνει όχι μόνον νά διδάσκει τόν έμπεμπιστευμένον εις αύτόν λαόν τά δόγματα τής πίστεως, άλλά καί νά ενημερώνει καί νά δίδει λόγον γιά ό,τιδήποτε άφορα στην Μητρόπολη, την όποία ή Εκκλησία μας έχει άναθέσει καί στην όποία οφείλουμε νά είμεθα πιστοί καί έντιμοι οικονόμοι. Γνωρίζετε όλοι ότι έξαιτίας των ιστορικών συγκυριών, τών καιρικών περιστάσεων καί τών άνθρωπίνων επιλογών, ό ιερός χώρος τών Αγίων Μετεώρων καί ή εύρύτερη περιοχή τής Επαρχίας μας, δοκιμάστηκαν καί προβληματίστηκαν σέ έκκλησιολογικό έπίπεδο. Γιά τήν ειρήνη καί τήν ενότητα τής Εκκλησίας τό 1991 άπεδέχθημεν τήν διαποίμανση τής «προσωποπαγοϋς»καί «προσωρινής» τότε, άνασυσταθείσης Ιεράς Μητροπόλεως Σταγών καί Μετεώρων. Ή ένθρόνησίς μου έγινε τήν 19πν Όκτωβρίου 1991 καί σήμερον συμπληροϋνται 24 χρόνια διακονίας μου εις τήν αύτήν Ίεράν Μητρόπολίν. Τήν άπόφασή μας νά άποδεχθοΰμε τήν διαποίμανση τής ιστορικής αύτής Επαρχίας, δέν υπαγόρευσε κανένα συμφέρον ή ιδιοτέλεια. Προσωπικώς έδεχόμεθα τήν πιεστική αγάπη τών πολλών νά καταστούμε πάλιν έν ένεργεία Μητροπολίτης, έστω καί σέ μέρος τής άρχικώς «λαχούσης μοι», ώστε νά δικαιωθούν κόποι καί άγώνες πολλών. Αλλά καί ή έπιθυμία μιας νά έργαστούμε ίεραποστολικώς στόν Αμπελώνα τού Κυρίου, επιθυμία πού χαρακτηρίζει όλη μας τή ζωή, μας ύπαγόρευσε νά πειστούμε στήν φωνή τής Εκκλησίας καί νά άναλάβουμε τό γεώργιο τού Κυρίου πού μας προσφερόταν, τήν Μητρόπολίν Σταγών καί Μετεώρων, ένα άξιόλογον καί ζωντανόν τμήμα τής Επαρχίας Καλαμπάκας.
Έχουμε τήν συνείδηση μας άναπαυμένη ότι παρ” όλες τις άνθρώπινες άδυναμίες, λάθη ή καί παραλείψεις, ή έργασία αύτή πρός τό συμφέρον τού τόπου καί τού λαού, τόν όποιον είλικρινώς άγαπήσαμε, άπέδωσε άγλαούς καρπούς καί μέ τήν εύλογία τού Θεού τά άποτελέσματα είναι ήδη όρατά καί πανθομολογούμενα. Σήμερα ή Ιερά Μητρόπολη Σταγών καί Μετεώρων έχει πολλαπλασιάσει τις άρχικές της Ενορίες, έχει αποκτήσει μιά θαυμαστή ύποδομή σέ κτίρια, αποκαθιστώντας τόσο μνημειακά κτίσματα τών Αγίων Μετεώρων καί λοιπών ιστορικών ιερών Μονών εγκαταλελειμμένων καί κατεστραμένων, όσο καί νεώτερα κτίσματα, ιδρυματικού καί πνευματικού χαρακτήρα. Είναι μιά Μητρόπολη χωρίς έφημεριακά κενά, μέ επανδρωμένα μοναστήρια, γνησίου ορθοδόξου φρονήμιατος καί πατερικής παραδόσεως, καί μιέ έντονη πνευματική παρουσία (λειτουργία κύκλων άγιας Γραφής, ομιλιών, συνεδρίων, ήμιερίδων, κ.λπ.). Αύτά όμως είναι όσα οί αριθμοί μπορούν νά αποτυπώσουν, τό ουσιαστικότερο καί μιεγαλύτερο μέρος της πνευματικής εργασίας δεν αποτυπώνεται σε αριθμούς, ούτε καταγράφεται σέ στατιστικές. Ποιός μπορεί να αποτιμήσει με μεγέθη τά δάκρυα τής μετανοίας κάτω από τό πετραχήλι τού πνευματικού; Ποιός μπορεί νά μετρήσει τό συγκλονισμό μιας ψυχής ακούγοντας ένα ψυχοφελές κήρυγμα; Ποίά ζυγαριά μπορεί νά καταμετρήσει τό βάρος μιας απόφασης ζωής γιά άγια καί ιερά πορεία στήν οδό τού Ιησού; Όλα αύτά ή Χάρις τού Θεού τά έργάζεται στήν Επαρχία μας καί αύτά γεύονται όχι μόνο οί κάτοικοι, άλλά καί οί χιλιάδες προσκυνητές των Αγίων Μετεώρων. Αποτελούν δέ τό άποτέλεσμα τού σύντονου καί σύμπονου συντονισμού στήν πνευματική εργασία κλήρου καί λαού.
Ή ζώσα αύτή μαρτυρία μας ενεθάρρυνε καί μας έδωσε τή δυνατότητα νά διεκδικήσουμε άπό τήν Ιεραρχία τό δικαίωμα τής Ιεράς Μητροπόλεως νά καταστεί άπό προσωποπαγής σέ μόνιμη, ώστε μέ τήν δυναμική πού ήδη έχει αύτή ή επαρχία νά διασφαλιστεί ή συνέχεια καί τό ηύξημένο ποιοτικό κύρος τού πνευματικού έργου. Μετά δέ άπό προσπάθειες πολλών ετών καί μέ τήν συνεργασία όλων τών φορέων τής περιοχής, τούς οποίους οφείλουμε δημόσια νά εύχαριστήσουμε γιά τήν σταθερότητα καί τήν προσήλωσή τους στό δίκαιο αίτημα τού λαού μας, είμαστε σήμερα στήν εύχάριστη θέση καί μέ τήν γραφίδα τού “Επισκόπου νά σας διαβεβαιώσουμε ότι ή Ιερά Μητρόπολη Σταγών καί Μετεώρων θά συνεχίσει νά ύπάίρχει όσο ευδοκεί ό Άγιος θεός καί πάντως ώς ισότιμη πρός τις ύπόλοιπες καί μόνιμη Μητρόπολη τής Εκκλησίας τής Ελλάδος. Αύτή ήταν ή άπόφαση τής Σεπτής Ιεραρχίας τής 9’ΐς Οκτωβρίου 2015, τήν οποία στηρίξαμε μέ όλες μας τις δυνάμεις, αν καί κάποιοι τιμώντας τό πρόσωπο μας ύπέβαλαν διαφορετικές προτάσεις άκόμη καί τήν «έπαναφορά» μας στήν Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης, κάτι τό όποιο μέ ευγνώμονα συγκίνηση άκούσαμε. Όμως εμείς γιά τό καλό τού τόπου καί τήν ειρήνη τής Εκκλησίας ούτε κάν διανοηθήκαμε ή συζητήσαμε, εμμένοντας στό πάγιο αίτημα τής καταστάσεως τής “Ιεράς Μητροπόλεως Σταγών καί Μετεώρων ώς μονίμου εις τό διηνεκές καί ούτε έζητήσαμε έπέκτασιν τών ορίων τής Μητροπόλεώς μας ή ότι θά παραιτηθώμεν τής διακονίας μας όπως εύφάνταστοι ίσχυρίσθησαν άφελώς ή μέ σκοπιμότητες.
Κατακλείοντας, εκφράζουμε καί πάλιν τήν εύγνωμοσύνη μιας πρός τόν Τριαδικό Θεό καί τις θερμές μιας εύχαριστίες πρός τόν Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΤΜΟΝ, όστις προθύμως είσηγήθη τό θέμα τής Μονιμότητος πρός τό “Ιερόν Σώμα τής Σεπτής Ιεραρχίας τής Εκκλησίας τής “Ελλάδος ήτις ομοφώνως συνεφώνησεν καί άπεδέχθη τήν πρότασιν τού Μακαριωτάτου, τις Αρχές τού τόπου μιας, τόν ευσεβή Κλήρο, τούς Μοναχούς καί τις Μοναχές μας, τόν πιστό λαό μας καί όλους όσους συνέβαλαν στήν ύλοποίηση τού εύλογου καί δικαίου τούτου πόθου μας».
Μετά πατρικών εύχων καί άγάπης έν Χριστώ Ιησού
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΣΕ Ρ Α Φ Ε Ι Μ

Δες επίσης

Ο Δήμος Τρικκαίων υπενθυμίζει: Μείνε Σπίτι, τηλεφώνησέ μας

Ο Δήμος Τρικκαίων ευχαριστεί τρικαλινούς και τρικαλινές που ακολουθούν τις οδηγίες και παραμένουν σπίτι τους ...

Αφήστε μια απάντηση