Σάββατο, 23 Ιανουάριος 2021
trikaladay.gr / Τοπικά / 12 προσλήψεις στο Δήμο Πύλης για έκτακτες ανάγκες. Δείτε τις θέσεις

12 προσλήψεις στο Δήμο Πύλης για έκτακτες ανάγκες. Δείτε τις θέσεις

Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
Ο ∆ήµος Πύλης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 170 και 206 του Ν. 3584/2007 και
ύστερα από την υπ’ αριθ. 66/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής έχοντας υπόψη τις
διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, το ΦΕΚ Ά/64/14-3-2020 καθώς και το ΦΕΚ
Ά/68/14-3-2020 ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, για χρονικό διάστηµα τεσσάρων µηνών, συνολικού αριθµού δώδεκα
(12) ατόµων, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και
συγκεκριµένα για την αντιµετώπιση περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 για
τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα:
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΑΥΤ/ΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C
ΧΩΡΙΣ
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ
1
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ
ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή
(β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή
Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και
Μοτοσικλετών ή Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών
ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστηµάτων
Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου τµήµατος Μηχανικών
Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελµατικού
Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχηµάτων ή
ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τοµέα
Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και
Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου του
Τοµέα Οχηµάτων ή Τεχνικής Επαγγελµατικής
Σχολής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ειδικότητας
Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του
ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη
Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:
πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος
Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή
Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων και Αυτοµατισµού
Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων
Οχηµάτων ή Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου ή
Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών
Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτων ή
Τεχνιτών Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή
Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή Τεχνικού
Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή
απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου
τέσσερις (4) µήνες
ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου
ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Σχολής
Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή Επαγγελµατικής
Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας
του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή
άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ’ (C)
κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα
ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής
µονάδας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής.
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ’ (C)
κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα
ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή
για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και
το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή
ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος
της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της
επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ’ (C)
κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα
ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή
για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και
το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή
ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος
της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον
έξι (6) µηνών, µετά την απόκτηση της
επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ’ (C)
κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’
(C) κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η
προσκόµιση του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής
Ικανότητας (ΠΕΙ).
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύµφωνα
µε την απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω άδεια
οδήγησης αυτοκινήτου)
Προκειµένου για την απόδειξη κατοχής του
Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
απαιτείται:
είτε η κατοχή ∆ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγού, το
οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από
την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της
Περιφέρειας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η
κατοικία του ενδιαφεροµένου.
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας
οδήγησης του κοινοτικού αριθµού «95» δίπλα σε
µία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή
υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και
απαιτούνται από την ανακοίνωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας,
για την ενσωµάτωση µίας ή περισσοτέρων
κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του
ζητούµενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού
Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον
προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας
επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ
της αρµόδιας υπηρεσίας της ∆ιεύθυνσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να
αναφέρονται:
Το ονοµατεπώνυµο και το όνοµα πατρός του
αιτούντος τη βεβαίωση
Ο αριθµός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει
καθώς και η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη)
Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει
χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση,
καθώς και η ισχύς του (έναρξη -λήξη) και να
επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία
επανέκδοσής της, λόγω ενσωµάτωσης κατηγορίας
ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.
Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να
προσκοµίσουν οπωσδήποτε την απαιτούµενη από
την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας δεν έχει προχωρήσει στη
συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του
ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος
προκειµένου να γίνει δεκτός για τη θέση του
Ο∆ΗΓΟΥ της συγκεκριµένης ανακοίνωσης, πρέπει
να προσκοµίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της
υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η
αδυναµία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’
αφορµής της µη συγκρότησης της εν λόγω
επιτροπής.
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν
προκύπτει η ηµεροµηνία της αρχικής κτήσης, της
κατά την ανακοίνωση απαιτούµενης άδειας, αλλά
µόνο η ηµεροµηνία λήξης της άδειας ή τυχόν
πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να
συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας
υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναµίας της αρµόδιας υπηρεσίας
να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω
καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί:
η προσκόµιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής
στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναµίας
καθώς και
η προσκόµιση Υπεύθυνης ∆ήλωσης κατά το άρθρο
8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να
δηλώνει την ακριβή ηµεροµηνία αρχικής κτήσης της
κατηγορίας επαγγελµατικής άδειας οδήγησης που
ζητείται από την ανακοίνωση.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι
επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για
να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκοµίσουν
βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας «περί
ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης
αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης
ηµεδαπής».
∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ JCB
(ΕΚΣΚΑΦΕΑ –
ΦΟΡΤΩΤΗ)
1
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Β’ τάξης ∆’, ή
άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας
Β’ ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3
της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ. οικ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του
αρµόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκεσυµπληρώθηκε και ισχύει (*),
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,
γ) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή
Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Σχολής
Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή Επαγγελµατικής
Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολών µαθητείας
του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή
άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ
ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλος
ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών
µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει
βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού
χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και
εµπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα
ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Β’ τάξης ∆’, ή
άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας
Β’ ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3
της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ. οικ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του
αρµόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκεσυµπληρώθηκε και ισχύει (*),
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,
τέσσερις (4) µήνες
γ) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος
αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της
ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής
της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός
οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης
κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο
υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για
την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω
άδεια µηχανοδηγού χειριστή χορηγήθηκε βάσει του
συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε
συνυπολογισµό και εµπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα
ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Β’ τάξης ∆’, ή
άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας
Β’ ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3
της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ. οικ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του
αρµόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκεσυµπληρώθηκε και ισχύει (*),
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής
εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το
1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή
ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος
της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία
τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση
της παραπάνω άδειας µηχανοδηγού χειριστή (*).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα
ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Β΄ τάξης ∆΄ ή
άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας
Β ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3
της κατάταξης του άρθρου 2 της
υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013
απόφασης του αρµόδιου Υφυπουργού, όπως
τροποποιήθηκε-συµπληρώθηκε και ισχύει (*),
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή
για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και
το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή
ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλο ισότιµος τίτλος της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον
έξι (6) µηνών, µετά την απόκτηση της παραπάνω
άδειας µηχανοδηγού-χειριστή (*).
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία
αντικατέστησαν βάσει του π.δ 113/2012, εφόσον
στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική
άδεια και η ηµεροχρονολογία κτήσης αυτής,
οφείλουν να προσκοµίσουν σχετική βεβαίωση της
αρµόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν
τα ανωτέρω στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειµένου
να προσµετρηθεί το βαθµολογούµενο κριτήριο
της εµπειρίας.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Για τα θερµικά µηχανήµατα γίνονται δεκτές και οι
άδειες µηχανοδηγών χειριστών µηχανηµάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει
του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α’).
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από
κράτος − µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη
Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το
Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό
έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι
προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης
κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012,
όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_
ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που οι
υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας
οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης), για να γίνουν δεκτοί
πρέπει να προσκοµίσουν αντιστοιχία της
άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις
επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής.
∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΣΑΡΩΘΡΟΥ
1
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Γ Τάξης ∆’ ή
άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας
Β’ ειδικότητας 4 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1
της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης µε αριθ.
οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013
β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής
µονάδας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους
µε τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Γ Τάξης ∆’ ή
άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας
Β’ ειδικότητας 4 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1
της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης µε αριθ.
οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013
β) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης
(απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980
απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) της ηµεδαπής ή
άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι
κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας οδήγησης
αλλοδαπής (εκτός κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης), για να γίνουν δεκτοί
τέσσερις (4) µήνες
πρέπει να προσκοµίσουν αντιστοιχία της
άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις
επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής
∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
(ΤΡΑΚΤΕΡ)
2
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια οδηγού γεωργικού µηχανήµατος
(διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ) τύπου Α’. β)
Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
ερασιτεχνική ή επαγγελµατική, γ) Οποιοδήποτε
πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος
δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος
της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα
ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια οδηγού γεωργικού µηχανήµατος
(διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ) τύπου Α’.
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,
γ) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος
αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της
ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής,
ανεξαρτήτως ειδικότητας
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα
ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια οδηγού γεωργικού µηχανήµατος
(διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ) τύπου Α’. β)
Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,
γ) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης
(απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980
απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος
απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του
Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων
Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της
ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής
και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3)
ετών, µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας
οδηγού γεωργικού µηχανήµατος.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα
ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια οδηγού γεωργικού
µηχανήµατος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ)
τύπου Α’. β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
ερασιτεχνική ή επαγγελµατική, γ) Απολυτήριος
τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο
τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο
δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆.
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων
Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της
τέσσερις (4) µήνες
ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής
και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6)
µηνών, µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας
οδηγού γεωργικού µηχανήµατος.
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από
κράτος – µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη
Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το
Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό
έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι
προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης
κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012,
όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_
ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α’). Στην περίπτωση που οι
υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας
οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης), για να γίνουν δεκτοί
πρέπει να προσκοµίσουν αντιστοιχία της
άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις
επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής
∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΦΟΡΤΩΤΗ
1
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ε’ τάξης Γ’ ή
Άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας
Α’ ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012, για τα Μ.Ε. 1.5
της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ. οικ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του
αρµόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει (*),
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή
επαγγελµατική,
γ) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή
Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου
ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών
Επαγγελµατικών Σχολών ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του
Ν.1346/83 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών
µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε
τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλος
ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής υπό την
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει
βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού –
χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και
εµπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε
τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ε’ τάξης Γ’ ή
Άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας
Α’ ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012, για τα Μ.Ε. 1.5
τέσσερις (4) µήνες
της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ. οικ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του
αρµόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει (*),
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή
επαγγελµατική,
γ) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος
αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της
ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής
της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός
οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης
τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό
την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει
βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγούχειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και
εµπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε
τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ε’ τάξης Γ’ ή
Άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας
Α’ ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012, για τα Μ.Ε. 1.5
της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ. οικ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του
αρµόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει (*),
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή
επαγγελµατική,
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου
γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο
∆ηµοτικού Σχολείου), ή ισοδύναµος απολυτήριος
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆.
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων
Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της
ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής
και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3)
ετών, µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας
µηχανοδηγού-χειριστή (*).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε
τα ανωτέρω προσόντα).
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ε’ τάξης Γ’ ή
Άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας
Α’ ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012, για τα Μ.Ε. 1.5
της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ. οικ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του
αρµόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει (*),
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή
επαγγελµατική,
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου
γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο
∆ηµοτικού Σχολείου),ή ισοδύναµος απολυτήριος
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆.
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων
Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της
ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής
και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6)
µηνών, µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας
µηχανοδηγού-χειριστή (*).
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία
αντικατέστησαν βάσει του π.δ.113/2012, εφόσον
στην νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική
άδεια και η ηµεροχρονολογία κτήσης αυτής,
οφείλουν να προσκοµίσουν σχετική βεβαίωση της
αρµόδιας υπηρεσίας από την οποία να
προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειµένου
να προσµετρηθεί το βαθµολογούµενο κριτήριο
της εµπειρίας.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Για τα θερµικά µηχανήµατα γίνονται δεκτές και οι
άδειες µηχανοδηγών χειριστών µηχανηµάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν
βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α’).
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι
επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για
να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκοµίσουν
βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας «περί
ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης
αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης
ηµεδαπής».
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
4 ∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5
παρ. 2 του Ν. 2527/1997).
τέσσερις (4) µήνες
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
2 ∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5
παρ. 2 του Ν. 2527/1997).
τέσσερις (4) µήνες
 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Οι ενδιαφερόµενοι, µαζί µε την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας
2. Αριθµός Μητρώου Ασφαλισµένου. (ΑΜΑ)
3. Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
4. Επίσηµο έγγραφο απόδειξης ΑΦΜ
5. Πιστοποιητικό οικ. κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαµους
6. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της
αλλοδαπής επίσηµη µετάφραση αυτού. (για όλες τις ειδικότητες εκτός ΥΕ Εργατών
καθαριότητας και ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων).
7. Άδεια οδήγησης φορτηγών αυτοκινήτων κατηγορίας C. (για όλες τις ειδικότητες εκτός ΥΕ
Εργατών καθαριότητας και ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων).
8. Άδεια Χειριστή µηχανηµάτων έργου. (για όλες τις ειδικότητες εκτός ΥΕ Εργατών
καθαριότητας και ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων).
9. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να
µην έχουν καταδικαστεί ή να µην είναι υπόδικοι για εγκληµατική δράση ή να µην έχουν στερηθεί
τα πολιτικά τους δικαιώµατα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους
επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.
 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο ∆ήµο Πύλης στην υπηρεσία
Πρωτοκόλλου είτε ταχυδροµικά στη ∆/νση: Ηρώων 1940 -1, Πύλη, Τ.Κ. 42032 είτε στο
E-mail: dpilis@otenet.gr µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής
της στο χώρο ανακοινώσεων του και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Μ

Δες επίσης

Απεβίωσε σε ηλικία 72 ετών παλιός Τρικαλινός αρτοποιός

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών ο Θεμιστοκλής Βασιλείου συνταξιούχος αρτοποιός (διατηρούσε αρτοποιείο ...